Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้จำหน่ายเอง เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า โดยชำระค่าสินค้าด้วยเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งหนึ่ง (ยกเว้นสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์) ​

สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ถูกกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

Numer_01.png ทำสัญญาและรับเงินไปทั้งก้อน
​​Numer_02.png ทำสัญญาเพื่อรับวงเงินหมุนเวียน แล้วใช้บัตรกดเงินสดเบิกเงินออกมาเมื่อต้องการใช้
Numer_03.png ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแบบรายชิ้น

ถึงแม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้จะขออนุมัติง่าย เน้นความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ก็เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูง จึงควรใช้เฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

 

วงเงิน

รายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน
วงเงิน
น้อยกว่า 30,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้ให้บริการ (สูงสุดไม่เกิน 3 ผู้ให้บริการ)
ตั้งแต่ 30,000 บาทไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถขอวงเงินฉุกเฉินได้ชั่วคราวแต่รวมกับวงเงินที่เคยได้แล้วต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน โดยเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละแห่งซึ่งอาจแตกต่างกัน

หมายเหตุ:

1. มาตรการนี้ไม่รวมถึง สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลสินเชื่อสวัสดิการพนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ และสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
2. ใช้เฉพาะผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (effective rate) อกจากนี้ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่จ่ายจริงและสมควรแก่เหตุ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าติดตามทวงถามหนี้ แต่ต้องไม่นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นมารวมกับหนี้ที่ค้างชำระเพื่อคิดดอกเบี้ยและค่าปรับอีก 

FCC_line.png

FCC_p23.png 

 

ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง (Non-bank)

FCC_flower_200314_1.png 

 


 

​​​
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร