Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 บริการที่ ธปท. กำกับดูแล

​​​​​​ photo_serviceunder2.png​​ ​​​

 

เรียนรู้ระบบการเงินต่าง ๆ

​คุณเคยอยากจะซื้อสินค้าและบริการไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน บ้างหรือไหม เช่น การพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เงินฝากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จนคุณต้องขอสินเชื่อ หรือ
กู้เงิน เพื่อนำเงินไปเที่ยว และคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอัตราเงินตราต่างประเทศที่จะไปเพื่อสะดวกในการใช้จ่าย และศึกษาการชำระบริการจองที่พักผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย​​

​​

Icon-22040-01.jpgIcon-22040-02.png

Icon-22040-03.png  

Banner_online_serunder2.png ​ 

 
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร