Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ผู้ให้บริการการประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
เมื่อใดก็ตามที่เราต้องทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เราสามารถใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ​ทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​0​1

นิติบุคคลรับอนุญาต (Authorized Financial Institution)

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้กู้ยืม หรือโอนเงินตราต่างประเทศ ดูรายชื่อผู้ให้บริการ​​​

0​2

บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money ​Changer) 

​​หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทาง ดูรายชื่อผู้ให้บริการ

03

​​ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ​(Money Transfer ​Agent)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศ
ดูรายชื่อผู้​ให้บริการ

04

บริษัทรับอนุญาต (Authorized ​Company)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายเช็คเดินทางแก่ผู้จะเดินทางออกไปนอกประเทศ (ณ ปัจจุบันไม่มีผู้ให้บริการธุรกิจประเภทนี้)

 

05

ศูนย์บริหารเงิน (Treasury ​Center) 

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจการบริหารจัดการเงิน​ตราต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ ​ดูรายชื่อ​​ผู้ให้บริการ​ ​​​Link.pngลิงก์ที่น่าสนใจ

line.png  

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "พระราชบัญญัติ"
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "กฎกระทรวง"​​
ประกาศกระทรวงการคลัง แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "ประกาศกระทรวง​"
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​ แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​​"

ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร