Skip Ribbon Commands
Skip to main content

กฎหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

​​​​​กฎหมายแม่บทที่ใช้ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  และจากการอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด​เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

​​​​คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์

ความหมาย

กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
กิจการ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน กิจการร่วมค้า
​กิจการในเครือ
กิจการแม่ กิจการย่อย และกิจการร่วม ทั้งนี้ ให้รวมถึงสาขาของกิจการแม่ กิจการย่อย หรือกิจการร่วมด้วย
กิจการแม่ 

(1) กิจการที่มีหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการย่อยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด หรือ 
(2) กิจการที่มีหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการร่วมตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด ​

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นให้นับต่อ 1 ราย
(ดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกิจการในเครือประกอบ)​
​กิจการย่อย 
กิจการที่มีกิจการแม่หรือกิจการย่อยของกิจการแม่ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
(ดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกิจการในเครือประกอบ)​
กิจการร่วม 
​กิจการที่ถือหุ้นโดย 
(1) กิจการแม่ หรือกิจการย่อย มากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 
(2) กิจการร่วม มากกว่าร้อยละ 50
(ดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกิจการในเครือประกอบ)​

​แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกิจการในเครือphoto_gossy.png

ครอบครัว ​สามี ภรรยา ผู้สืบสันดาน และบุพการี
เครือข่ายธุรกิจ ​ บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ​
เงินตรา ​
เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย ​
เงินตราต่างประเทศ​
(1) เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย 
(2) ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เงินฝากคงเหลือในธนาคาร ตั๋วแลกเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงิน หรือธนาณัติที่จะพึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ)​
​เจ้าพนักงาน บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485​
ญาติพี่น้อง ผู้มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ​
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer Agent)
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ธนาคาร โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคือ 
(1) รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน 
(2) โอนเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคน ต่อวัน
ตราสารทางการเงิน ได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน​
ทองคำ เหรียญกษาปณ์ทองคำ ทองคำแท่งหรือก้อน
ธนบัตรต่างประเทศ ​ธนาคารบัตรต่างประเทศและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ
ธุรกิจในเครือ บรรดานิติบุคคลที่มีบุคลหนึ่งถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และรวมถึงบรรดานิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลหลังด้วย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย​
ธนาคารรับอนุญาต ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
นิติบุคคลรับอนุญาต (Authorized Financial Institution)​
ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคือ 
 (1) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 
 (2) รับฝาก-ถอนเงินตราต่างประเทศ
 (3) ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ 
 (4) โอนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ​​
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น​ 
(ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ)
ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer)
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ธนาคาร โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคือ 
  (1) รับซื้อ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ และเช็คเดินทางที่จะจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน 
  (2) ขายธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศแก่ผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
บริษัทรับอนุญาต (Authorized Company) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ธนาคาร โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคือ
(1) รับซื้อเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินบาทให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน
(2) ขายเช็คเดินทางไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
บริษัท​ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทในเครือ บริษัทย่อยของบริษัทแม่ และบริษัทร่วมของบริษัทแม่ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมด้วย​
บริษัทแม่
​  (1) บริษัทที่มีหุ้นในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด หรือ 
  (2) บริษัทที่มีหุ้นในบริษัทร่วมตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นให้นับต่อ 1 ราย
บริษัทย่อย
บริษัทที่มีบริษัทแม่หรือบริษัทย่อยของบริษัทแม่ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
บริษัทร่วม 
บริษัทที่ถือหุ้นโดย
(1)บริษัทแม่หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 หรือ 
(2) บริษัทร่วม มากกว่าร้อยละ 50
​บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 (1) นิติบุคคลรับอนุญาต 
 (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (3) บริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (4) บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
​บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศ ​บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท​
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ​ รวมถึงสำนักงานสาขา และตัวแทนซึ่งอยู่นอกประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศด้วย ไม่รวมถึงสำนักงานสาขาและตัวแทนซึ่งอยู่ในประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ​
ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ 
 (1) เงินตราต่างประเทศ 
 (2) เล็ตเตอร์ออฟเครดิต {หมายความรวมตลอดถึง ออธอริตี้ทูเปอเชส (authority to purchase) และคำสั่งหรือเอกสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และหมายความเฉพาะที่พึงจ่ายในต่างประเทศ}
​รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​
ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคือ 
 (1) รับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ และ เป็นตัวแทนรับ-จ่ายเงินให้กับกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ 
 (2) หักกลบลบหนี้ภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศให้กับบริษัทในกลุ่มและคู่ค้าในต่างประเทศ 
 (3) ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศรวมถึงบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 (4) บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ เช่น การกู้หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ
หลักทรัพย์​ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับเงินฝาก​
หลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น​ ตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน​


 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง​​​​​Link.png
Line.png

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "พระราชบัญญัติ"
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "กฎกระทรวง"​​
ประกาศกระทรวงการคลัง แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "ประกาศกระทรวง​"
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​ แล้วค้นหาหัว​เรื่อง "การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​"​ และ​ประเภทเอกสาร "ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน​​"

 

 

 

 

ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร