Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 การซื้อ ขาย โอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศ

​​​​​​​​​​​​​​​เราควรซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้กู้ยืม หรือโอนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "ผู้ให้บริการ") ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละประเภทสามารถให้บริการได้ในจำนวนและประเภทของบริการที่แตก​ต่างกัน สรุปได้ดังนี้

ประเภท​​

​การรับซื้อ/รับโอน

​ การขาย/โอน​

ธนาคารรับอนุญาต​

ทำได้โดยไม่จำกัดจำนวน (ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยผ่านธนาคารรับอนุญาต​) ​

​ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการขายหรือโอน (ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อการนำเงินออกนอกประเทศไทยผ่านธนาคารรับอนุญาต​)

บุคคลรับอนุญาต

​รับซื้อธนบัตร เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ หรือเช็คเดินทางที่เป็นสกุลเงินตราต่างประ​เทศ โดยไม่จำกัดจำนวน

ขายธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ ให้แก่ผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อคน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง​

​ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

​รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน

โอนเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศ เพื่อชำระเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา หรือค่าบริการย่อยอื่น ๆ ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อคน ต่อวัน ​​​

บริษัทรับอนุญาต ​​รับซื้อเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินบาทให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน​ขายเช็คเดินทาง ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อคน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
ศูนย์บริหารเงิน​

​​​(1) รับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนรับ-จ่ายเงินให้กับกลุ่มบริษัท​ ทั้งในและต่างประเทศ
​(2) หักกลบลบหนี้ภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศให้กับบริษัทในกลุ่มและคู่ค้าในต่างประเทศ
(3) ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศรวมถึงบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
​(4) บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (เช่น การกู้หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ)

​​

การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยผ่านธนาคารรับอนุญาต ​

การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยผ่านธนาคารรับอนุญาต สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องขออนุญาตหรือความเห็นชอบใดๆ จาก ธปท. แต่เมื่อนำเข้ามาแล้วต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาต หรือขายเงินตราต่างประเทศนั้นกับบุคคลรับอนุญาต (Money Changer) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยภายใน    360 วันนับจากวันที่ได้มาหรือนำเข้า นอกจากนี้ การนำธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า    (จากเดิม 20,000 ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อออกไปนอกประเทศหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรด้วย

การนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทยผ่านธนาคารรับอนุญาต 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องใช้เงินตราต่างประเทศนั้นตรงตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขที่ได้รับ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณี 

1. กรณีที่จำกัดวงเงิน ได้แก่ ​

  (1)    การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หรือซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือชำระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โอนได้ไม่เกินปีละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อราย 
  (2)    การซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกัน ที่ต่างประเทศ (เป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน) โอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อราย
  (3)    การส่งเงินกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร โอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อผู้รับแต่ละราย
  (4)    การส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ โอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อผู้รับแต่ละราย
  (5)    การส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ โอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อผู้รับแต่ละราย
  (6)    การส่งเงินเพื่อบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ โอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อราย
  (7)    การลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ ดังนี้

      (1) กรณีนิติบุคคล

      1.1  ลงทุนในกิจการที่ตนเองถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
      1.2  ลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือเดียวกัน
      1.3  ให้กู้แก่กิจการที่ต่างประเทศนอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
​​​​​
โอนได้ไม่จำกัดจำนวน​
นได้ไม่จำกัดจำนวน​
โอนได้ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ต่อปี

  (2) กรณีบุคคลธรรมดา

      2.1 ลงทุนหรือให้กู้แก่กิจการที่ตนเองถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10
      2.2 ลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือของกิจการในข้อ 2.1


โอนได้ไม่จำกัดจำนวน
นได้ไม่จำกัดจำนวน​
ทั้งนี้ กิจการที่ต่างประเทศ ต้องไม่ได้ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องประกอบธุรกิจจริง

 

 

2. กรณีไม่จำกัดวงเงิน ได้แก่

​​(1)    การชำระค่าสินค้าที่นำเข้าหรือไม่นำเข้าประเทศแต่ให้ผู้ขายส่งไปให้ (ผู้ซื้อ)   
อีกประเทศหนึ่ง
(11)  การส่งเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ (บุคคลต่างประเทศ)
(2)    ค่าใช้จ่ายเดินทาง​ไปต่างประเทศ(12)  การส่งคืนเงินที่บุคคลต่างประเทศเคยนำเข้ามาในประเทศไทย
(3)    การชำระคืนต้นเงินกู้หรือดอกเบี้ยเงินกู้ (13)  การส่งเงินปันผล
(4)    การส่งคืนเงินลงทุนในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วยลงทุน(14)  การส่งเงินกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่
(5)    การส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ฯลฯ(15)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
(6)    การส่งคืนเงินทุนของสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย (16)  การส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย
(7)    การส่งคืนเงินประกันหรือเงินกำไรจากการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(17)  การส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) เฉพาะนิติบุคคลได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของตน ซึ่งจดหรือจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8)    การส่งคืนเงินลงทุนของกองทุนรวมเนื่องจากการลดทุน(18)  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
(9)    การส่งคืนเงินลงทุน กรณีเลิกกิจการ ลดทุน หรือลดมูลค่าหุ้น(19)  วัตถุประสงค์อื่น ๆ 
(10)  การส่งคืนเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ (บุคคลต่างประเทศ)

​นอกจากนี้ หากเราซื้อ ขาย ฝาก ถอน หรือโอนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาต จำนวนตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า เราจะต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวัตถุประสงค์ (ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ของการนำเงินออกนอกประเทศหรือเอกสารไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น และประสงค์จะโอนเงินออกไปนอกประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยขออนุญาตผ่านธนาคารรับอนุญาต หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ทีมพิจารณาคำขอ โทร. 0-2283-5164  0-2283-5133  0-2356-7636 และ 0-2356-7637 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ โทร. 0-2356-7799

ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร