Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 การลงทุนอื่น ๆ

​​​​​​​​​​​​อย่างที่เกริ่นไว้แล้วว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของการลงทุนมีหลากหลาย นอกจากจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมแล้ว ยังมีการลงทุนอีกหลายประเภทที่เราควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น


1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

คือสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ "ผู้ซื้อ" กับ "ผู้ขาย" ที่จะซื้อขายสินค้ากัน (underlying)  โดยตกลงราคาซื้อขายและวันที่จะส่งมอบกันในวันนี้ สินค้าที่ซื้อขายกันอาจจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) เช่น ข้าว น้ำมันดิบ ทองคำ หรือหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือเป็นตัวแปร เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่

1.1  ฟิวเจอร์ส (Futures)

สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคต โดยกำหนดจำนวนและราคาที่จะซื้อขาย รวมถึงวิธีการชำระราคาและส่งมอบไว้ล่วงหน้า และมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในลักษณะมาตรฐาน และทำการซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

1.2  ออปชั่น (Options)

สัญญาที่ผู้ขาย (ผู้ออก) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ (ผู้ถือ) ในการซื้อ (เรียกว่า call options) หรือขาย (เรียกว่า put options)  สินค้าอ้างอิง ตามจำนวน ราคา และระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อออปชั่น หรือค่าพรีเมียมให้แก่ผู้ขาย เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้ซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามที่ตกลงกันไว้  

1.3  ฟอร์เวิร์ด (Forward)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฟิวเจอร์ส แต่จะตกลงซื้อขายกันนอกศูนย์ซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย 

1.4  สวอป (Swap)

สัญญาที่คู่สัญญาสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในอนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดนั้นมีการอ้างอิงกับสินค้า เช่น สวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการชำระดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยฝ่ายหนึ่งมีภาระการชำระดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีภาระการชำระดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว​


 

2. กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

 

คือกองทุนที่เกิดจากการที่บุคคลหรือคณะบุคคลไม่เกิน 35 ราย นำเงินและทรัพย์สินมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ และมอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน โดยมีการทำสัญญากำหนดขอบเขต นโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร​


3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

คือกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาวสำหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน  ซึ่งเงินที่นำเข้ากองทุนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า "เงินสะสม"  ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สะสมไม่ต่ำกว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง

เงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้ เรียกว่า "เงินสมทบ" ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สมทบไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง


ประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีดังนี้

สำหรับลูกจ้าง สำหรับนายจ้าง​

ก่อนเกษียณ

เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง
หลังเกษียณ

ได้รับเงินกองทุน (ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์จากการลงทุน)  ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี

สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนแต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้


 



4. กองทุนรวมทองคำ (Gold Fund)

คือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองคำแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงในทองคำแท่ง

      
  
  

5. อสังหาริมทรัพย์

เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดี ซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

5.1 ลงทุนทางตรง ได้แก่

ซื้อเพื่อปล่อยเช่า  เป็นการลงทุนเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทน (ค่าเช่า) ที่จะได้รับเป็นงวด ๆ เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า โกดังสินค้า ฯลฯ เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรายได้ประจำ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุ

ซื้อเพื่อเก็งกำไร เป็นการลงทุนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขาย ซึ่งผู้ลงทุนจะเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรืออยู่ในทำเลที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาจะสูงขึ้น

5.2 ลงทุนทางอ้อม 

เป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในรูปแบบของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์



ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง  Link.png
line2.png

 
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร