Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ภัยทางการเงิน

​​ศึกษากลโกงต่าง ๆ ก่อนที่คุณจะกลายเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี

ปัจจุบันการโกงเงินมีรูปแบบกลโกงที่หลากหลาย เช่น

 กลโกงบัตรต่าง ๆ

กล​​​โกงธนาคารออนไลน์

และอีกมากมายตามเนื้อหาที่จะนำเสนอ

ดังต่อไปนี้


FCC_photo_book2.png

FCC_banner_CardFraud.png

FCC_banner_OnlineFraud.png

FCC_banner_Callcenter.png

FCC_banner_LoanShark.png

​​FCC_banner_OnlineCrime.png

FCC_banner_OtherFraud.png

ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร