Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

​​​​​บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

​ ​

บริษัทหลักทรัพย์

หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ​กองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการรับบริหารเงินให้แก่ลูกค้าในรูปของการจัดการแบบกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

 

  

 

สิ่งที่ควรรู้

img030314.jpg

ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ใด ๆ  เราควรพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของบริษัทให้ดีเสียก่อน 
เช่น

1. สามารถให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ให้กับผู้ลงทุนได้
2. ​มีความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง ให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
3. ​สนองคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4. เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ​​

หลังจากพิจารณาข้อมูลและตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทใดแล้ว เรายังต้องพิจารณาถึง "ผู้แนะนำการลงทุน" ของบริษัทด้วย เพราะเป็นผู้ให้ข้อมูล คำปรึกษา รับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ติดตามและรายงานผลการซื้อขายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างข้อควรคำนึงในการพิจารณาดังนี้

1. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. ให้ลูกค้าทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน
3. ให้คำแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วน โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์ของบริษัทที่ตนสังกัด
4. มีความตื่นตัว ใฝ่รู้ และติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเมือง

  1. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  2. ข้อปฏิบัติที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของผู้แนะนำการลงทุน (Do/Don't check list)บ​ทความ เคล็ดดี ๆ เลือกโบรกเกอร์ให้ถูกใจคุณ​​           

 

FCC_line.png 

Link.pngลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 

line.png 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 

ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร