Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​สหกรณ์

 

เป็นองค์กรที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ  และมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดูแลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี​ 

สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดการในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของสมาชิก ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียง โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่​​​   


 

สหกรณ์แบ่งเป็น 7 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง (รายชื่อสหกรณ์) ได้แก่

FCC01.png สหกรณ์การเกษตร  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม ทั้งในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การให้สินเชื่อ การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกมาจัดการจำหน่าย
FCC02.pngสหกรณ์ประมง  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพประมงทั้งการจำหน่ายสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุปกรณ์ประมง 
FCC03.png สหกรณ์นิคม  จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้สมาชิก จัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก จัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น การส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปการเกษตร รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
FCC04.png​​สหกรณ์ร้านค้า  จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
FCC05.png​​สหกรณ์ออมทรัพย์  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น
FCC06.png สหกรณ์บริการ  จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่มีอาชีพเดียวกันได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกัน เพื่อรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน
FCC07.png สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพเดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรู้จักช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและเก็บออม 
 

บริษัทเช่าซื้อ (Hire Purchase)

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อชำระเงินครบตามสัญญา กล่าวคือจะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เช่​าซื้อกับบริษัทเช่าซื้อ (ผู้ให้เช่า) ว่าจะชำระค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อน แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่า จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นมาเป็นของผู้เช่าซื้อ เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 


 

บริษัทแฟ็ก​เตอริง (Factoring)

เป็นบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้การค้าจากผู้ขายสินค้า โดยผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิในลูกหนี้การค้าให้แก่บริษัทแฟ็กเตอริง  ทั้งนี้ การซื้อสิทธิในลูกหนี้การค้าอาจเป็นการซื้อเต็มจำนวน หรือบางส่วนแล้วแต่จะตกลงกัน โดยส่วนใหญ่ราคาที่รับซื้อจะเป็นราคาคิดลด ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายการเรียกเก็บหนี้เมื่อครบกำหนด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อสินเชื่อแฟ็กเตอริง) 

FCC_line.png  

 

บริษัทลีสซิ่ง (Leasin​g)

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบริษัทเช่าซื้อคือ จะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนด แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่า จะซื้อ หรือต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าสินทรัพย์ในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรือสินค้าที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

FCC_p2b-rev1.png 

โรงรับจำนำ​

คือองค์กรที่ให้บริการเงินกู้แก่ประชาชนในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อรายต่อครั้ง  โดยที่ผู้กู้หรือผู้จำนำจะต้องนำสิ่งของมามอบให้โรงรับจำนำ เพื่อเป็นหลักประกัน โดยมีข้อปฏิบัติในการรับจำนำ ดังนี้ 

 • ผู้จำนำต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 • ห้ามเป็นสิ่งของทางราชการ หรือของที่ถูกขโมยมาขาย
 • ห้ามจำนำในระหว่างเวลา 18.00 น. – 8.00 น.
 • ทำบัญชีทรัพย์สินที่ผู้จำนำขาดการส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน และแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ออกใบอนุญาต รวมทั้งปิดประกาศอย่างเปิดเผย  ทั้งนี้ ถ้าผู้จำนำไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วันนับจากวันปิดประกาศ สิ่งของก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงรับจำนำหรือเรียกว่าหลุดจำนำทันที
 • มูลค่าการรับจำนำขึ้นกับประเภทของสิ่งของและประเภทของสถานที่ให้บริการ
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับมูลค่าของเงินต้นที่จำนำ และสถานที่ให้บริการ แต่ห้ามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  

  โรงรับจำนำแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. 1. โรงรับจำนำของรัฐบาล ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. ​​1.1 สถานธนานุบาล อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครหรือเทศบาล คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

   1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้น 5,001 – 15,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือนเงินต้น 15,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้     - 2,000 บาทแรก ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน 
    1. ​     - ส่วนที่เหลือ ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
    1. 1.2 สำนักงานธนานุเคราะห์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 

    2. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้น 5,001 - 25,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน​เงินต้น 25,001 – 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน​​
  img002.png  
 1.         
  2. โรงรับจำนำเอกชน อัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละแห่ง 
 2. ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยของโรงรับจำนำทั้งของรัฐบาลและเอกชน จะต้องไม่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 คือ
 • เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน
 • เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

 

​​กลุ่มการเงินระดับฐานราก

​​​เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนเดียวกันหรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน เพื่อจัดตั้งกลุ่มการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสหกรณ์คือให้บริการเงินฝาก เงินกู้ หรือสวัสดิการแก่สมาชิก โดยมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ องค์กรการเงินชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ได้รับการดูแลและสนับสนุนโดยทางการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบันการเงินชุมชน​

 

        

Link.pngลิงก์ที่เกี่ยวข้อง​​

line.png 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

​กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สถานธนานุบาลอัตราดอกเบี้ย (สถานธนานุบาล)​สำนักงานธนานุเคราะห์​​

ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร