Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู

​​​​​​​​​​​

 
ความเป็นมา

ปี 2548  ธปท. ได้จัดการอบรมความรู้ให้กับครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ และ/หรือวิชาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวิชาเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ครูผู้เข้ารับการอบรมให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียน การสอน รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 ปี 2549 ธปท. จึงขยายการอบรมให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาค โดยจัดอบรมที่สำนักงานภาคของ ธปท. ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ตามลำดับ สำหรับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จัดการอบรมที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ธปท. ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย  นับตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2556 มีครูเข้าร่วมโครงการกว่า 5,700 คน จาก 3,586 โรงเรียน

 ต่อมา เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial Literacy) และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Consumer Protection) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ ธปท. ในปี 2554  เป็นต้นมา ธปท. จึงปรับปรุง "โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์" เป็น "การอบรมความรู้ทางการเงิน"โดยเน้นเนื้อหาการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบต่อประชาชน เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ เงินกู้นอกระบบ และการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดให้ในลักษณะบรรยายให้ความรู้ และจัดทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการเงินดังกล่าว 

ปี 2559

​ 
 ​     รายละเอียดโครงการอบรมความรู้ทางการเงินประจำปี 2559​​​​​​

รายชื่อครู​

ภาคเหนือภาคกลาง​แ​​ละ กทม.​ ​​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้​​

​เอกสารประกอบการบรรยาย

ธปท. กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน​ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด​ ก้าวทันระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จัดการหนี้อย่างเป็นสุข รู้ไว้...ภัยทางการเงิน บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในระบบเศรษฐกิจ​ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร ​​​​​​​​

ประมวลภาพอบรม​​​​

ภาคเหนือ​​​​
ภาคกลาง​​แ​​ละ กทม.​ ​​​​​​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ภาคใต้

ปี 2558​ ​​

​ 
 ​     รายละเอียดโครงการอบรมความรู้ทางการเงินประจำปี 2558​​​


รายชื่อครู​

ภาคเหนือ​​

ภาคกลางแ​ละ กทม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเ​หนือ 

ภ​าค​ใต้​

เอกสารประกอบการบรรยาย ​

บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในระบบเศรษฐกิจ

การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์จากเหตุการณ์ปัจจุบัน

ธปท. กับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนขั้นพื้นฐาน

การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข

รู้ไว้...ภัยทางการเงิน

ก้าวทันระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ทำความรู้จักกับ Credit Bureau

ประมวลภาพอบรม​

ภาคเ​หนือ​

ภาคกลา​​งแล​ะ กทม.​ ​

ภาคตะวันออกเ​ฉียงเ​หนือ​​​

ภาคใ​ต้​​​​

ปี 2557

​เอกสารประกอบการบรรยาย 

บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในระบบเศรษฐกิจ

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย

การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์จากเหตุการณ์ปัจจุบัน

การกำกับดูแลสถาบันการเงินโดย ธปท.

บทบาทของ ธปท. กับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ก้าวทันระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล

การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร

​​

​​

ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร