Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Fin. ดี We Can Do!!!ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงโดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะเพื่อคนอาชีวะ” ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเยาวชนอาชีวศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถคิดค้นแนวทางและลงมือจัดการกับประเด็นทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ รวมถึงสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 120 แห่ง ซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ได้รับความรู้ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยเห็นได้จากการมีพฤติกรรมการออมที่ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่หลากหลายในชีวิตได้ รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายกับต่างสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย

การประกวดโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3” ครั้งนี้ จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี theme หลักคือ “บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน” นักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ คำแนะนำ และมีโอกาสทดลองทำโครงงานเบื้องต้น เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปขยายผล ส่งต่อความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เพื่อน ๆ นักศึกษาเกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในระดับสถานศึกษาต้นแบบ มี theme หลักคือ “ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” เพื่อสานต่อการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และขยายเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของอาชีวศึกษา ธปท. และ สอศ. จึงได้จัดการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3” เพื่อต่อยอดกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินในเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขอบเขตโครงการ

 

01

ระดับภูมิภาค

02

​​​​​​​ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

เปิดรับสมัครนักศึกษาแกนนำจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อมาบ่มเพาะความรู้ ต่อยอดไปสู่การสร้างประสบการณ์ ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ในการจัดทำ “โครงงาน ” ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยแบ่งประเภทผลงานเป็น 2 ประเภท คือ​

(1) กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การคิดค้นและนำเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่เหมาะกับความสนใจ และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น การให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การทดลองทำธุรกิจจำลอง การจัดกิจกรรมชมรม และการรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น)เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ทางการเงินไปปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมรวมทั้งนักศึกษาแกนนำสามารถขยายผลในสถานศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ สามารถนำรูปแบบวิธีการไปปรับใช้ได้

(2) สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น แอปพลิเคชัน กระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเกม เป็นต้น) และได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผล และพัฒนาเพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมขยายผลทั้งในและนอกสถานศึกษาเกณฑ์

ประกาศผลรอบจัดทำโครงงานทดลอง

ประกาศผลรอบจัดทำผลงาน

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

เปิดรับสมัครสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งสถานศึกษา รวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ครอบครัว หรือชุมชน โดยมีผู้จัดทำผลงานเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือแม่ข่าย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้จัดทำผลงานได้ออกแบบ และจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาแต่ละแห่งภายใต้ชื่อ “Fin. ดี Money Week” ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสนใจเรียนรู้เรื่องการเงินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ให้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาเกณฑ์

ประกาศผลรอบคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​กำหนดการ​​​​

 

ระดับภูมิภาค


ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ความรู้เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ
ข้อสงวนสิทธิ

Q&A กับ “น้องอาร์แมค”

อัพเดตข่าวสาร
การประกวด

ตัวอย่างผลงานจาก
Season 2ผู้จัดการบริการ