Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Logo_BOT_Th.gif        edu_logo.png

ความเป็​​นมาของโครงการ​​​
​​​​BOT-cover-book4.png​​​​​
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We can do!!! ​
การประกวดผลงานภายใต้โครงการนี้มุ่งเน้นการนำความรู้ทางการเงินมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ทดลองคิดและปฏิบัติบนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ทั้งการวิเคราะห์โจทย์ วางแผน ลงมือทำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ติดตามผล และนำเสนอผลลัพธ์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบเพื่อเป็นแม่ข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางให้ความรู้ทางการเงินระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย


โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2561 โดยเป็นโครงการนำร่องกับสถาบันอาชีวศึกษา 17 แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งมี 16 ผลงานจาก 11 สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดทำผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถส่งต่อความรู้และการทำกิจกรรม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และถ่ายทอดแนวคิดไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ อีกด้วย ​


​​ดังนั้น เพื่อสานต่อการบ่มเพาะภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา รวมทั้งต่อยอดการสร้างเครือข่ายขยายผลความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน ธปท. และ สอศ. จึงได้จัดประกวดโครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2” เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยมีเวทีให้แสดงศักยภาพความเป็นนักคิด นักปฏิบัติให้ประจักษ์สู่วงกว้าง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาจนเกิดเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่เยาวชนอาชีวศึกษาสืบต่อไป


​ร​าย​ละเอียดโครงการ ​Fin. ดี We can do!!! Season 2​​

icon_pdf4x.png


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขอบเขตการประกวดผลงาน​​​​

​​​​​​​0​1​​​​​​​​​​​ระดับโ​ครงงานสร้างสร​รค์

เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อจัดทำ “โครงงาน ” ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา และมีการต่อยอดไปสู่การสร้างประสบการณ์โดยประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ​

​​icon_track1@4x.png​​​​​(1) กิจกรรมการเรียนรู้​ ​หมายถึง การคิดค้นและนำเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ ทางการเงิน เช่น การจัดทำกิจกรรม สื่อ และ/หรือเกม ร่วมกับการให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การทดลองทำธุรกิจจำลอง การจัดกิจกรรมชมรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการสอดแทรกความรู้และการฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เหมาะกับความสนใจ และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นำความรู้ทางการเงินไปปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรม ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงสามารถขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไปได้
​​​​icon_track2@4x.png​​(2) สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและบริหารจัดการเงิน ในชีวิตประจำวัน บอร์ดเกมที่กรอกข้อมูลและประเมินผลออนไลน์ กระปุกออมสินอัตโนมัติ ซึ่งได้มี การนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผล และนำไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไป ​​​

​0​2

​​​​​​​ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

เปิดรับสมัครสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561 โดยนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเป็นแกนหลักในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่นักศึกษา โดยมีผู้จัดทำผลงานเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือแม่ข่าย

​​​​​​​​school_network2@2x.png

 ​

ผู้จัดการบริการ