Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ชุดคู่มือการสอนความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึ​กษาอาชีวศึกษา

ชุดคู่มือการสอนความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีค​วามพร้อมในการบริหารจัดการเงิน และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ​

1. ชุดความรู้ฝึกคิด
เป็นส่วนของเนื้อหาความรู้ทางการเงิน กิจกรรม และการประเมินผลที่ให้ผู้สอนได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการสอน

2. ชุดภารกิจฝึกฝน

เป็นส่วนของแบบฝึกฝนที่ให้ผู้เรียนได้นำเรื่องการวางแผนทางการเงินมาฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างพฤติกรรมออมก่อนใช้และคิดก่อนจ่าย รวมทั้งต่อยอดไปสู่การตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่ออนาคต

​​
​​ผู้สอนสามารถปรับใช้ชุดคู่มือการสอนฉบับนี้ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โดยอาจสอนชุดความรู้ฝึกคิดทั้ง 5 บทเรียน พร้อมทำกิจกรรมและประเมินผลควบคู่ไปกับการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในชุดภารกิจฝึกฝน ​หรือเลือกบางบทเรียนหรือบางกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ช่องทาง และระยะเวลาในการสอน​​

1. เตรียมตัวก่อนการสอน


          icon_pdf@4x.png


2. ชุดความรู้ฝึกคิด​​​​

บทเรียน วัตถุประสงค์ ​คู่มือการส​อน Slide ประกอบ​
บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง...หลักคิดในชีวิต เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืน ​เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ​
icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
​​บทที่ 2 การเงินส่วนบุคคล...รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า ​


เข้าใจหลักการวางแผนทางการเงิน หลักการลงทุนเบื้องต้น รวมทั้งหนี้และการบริหารจัดการหนี้ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​
​การวางแผนทางการเงิน
icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
เกม Money Bingo
icon_ppt@4x.png
​การลงทุน
icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
หนี้และการบริหารจัดการหนี้​
icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
บทที่ 3 Digital Literacy…เพื่อชีวิตการเงินดีในยุคดิจิทัล รู้จักบริการทางการเงินในยุคดิจิทัล และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย​​icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
​บทที่ 4 รู้ทันภัยทางการเงิน...ตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก ​​รู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ​icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png
บทที่ 5 เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ...เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน​ทำความรู้จักคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี และเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน​icon_pdf@4x.png
icon_ppt@4x.png


3​. ชุดภารกิจฝึกฝน​​​​

บทเรียน วัตถุประสงค์ ​คู่มือการส​อน เอกสารสำหรับ
ผู้เ​รียน
ตัวอย่าง​
สำหรับผู้สอน​
แนะนำชุดภารกิจฝึกฝน ​
icon_pdf@4x.png


ภารกิจที่ 1 รู้จักตนเอง ​สำรวจตนเองว่ามีความฝันอยากเป็นหรืออยากทำอะไร icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
ภารกิจที่ 2​ ตา​มรอยเงินหายฝึกวิเคราะห์รายจ่ายจำเป็นและไม่จำเป็น เพื่อให้ฉุกคิดก่อนใช้เงิน
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
ภารกิจที่ 3 ​ออมง่าย ๆ ลดรายจ่ายไม่จำเป็น
รู้จักวิธีการเก็บออมเงินจากการลดรายจ่ายไม่จำเป็น
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
​ภารกิจที่ 4 ออมได้ ใช้เป็น​รู้จักวิธีการ​จัดสรรเงินก่อนใช้ และการสรุปผลสัดส่วนเงินออมต่อรายรับ​ icon_pdf@4x.pngสำหรับเรียนรู้เบื้องต้น​
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
สำหรับฝึกฝนต่อเนื่อง​​
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
ภารกิจที่ 5 สะท้อนความคิดพิชิตฝัน ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติ รวมถึงระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการทำความฝันให้สำเร็จ 
​​icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
ภารกิจที่ 6 ตั้งเป้าหมายสู่อนาคต​ฝึก​ตั้งเป้าหมายการออมจากความฝันที่ตั้งไว้ และฝึกจัดทำแผนการออม ​
​​icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
icon_pdf@4x.png
การประเมินผลผู้เรียนสำหรับผู้สอนใช้บันทึกความครบถ้วนของการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
​​icon_pdf@4x.png
ตัวอย่างเกียรติบัตร
​​icon_pdf@4x.png
​​​

หมายเหตุ: ภาพ เนื้อหา ข้อความ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏในชุดคู่มือการสอนนี้ ธปท. อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง หรือตีพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. ไม่อนุญาตให้นำไปตีพิมพ์ จำหน่าย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือประเด็นสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ FinLitStrategyDiv1@bot.or.th

ผู้จัดการบริการ