Skip Ribbon Commands
Skip to main content

โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Q&A

1. คุณสมบัติผู้จัดทำผลงาน

คำถาม​​ คำตอบ
1) สมาชิกทีมจำเป็นต้องมาจากหลากหลายสาขาวิชาหรือไม่ หากไม่ได้มาจากหลากหลายสาขาวิชาจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการหรือไม่ อย่างไร
ความหลากหลายของสมาชิกในทีมไม่มีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ เนื่องจากการตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากแนวคิดและแนวทางการจัดทำผลงาน ความสร้างสรรค์ของผลงานและการนำไปใช้ได้จริง ผลลัพธ์และความคุ้มค่า การนำไปขยายผลต่อ และการนำเสนอผลงาน

อย่างไรก็ดี กรณีสมาชิกในทีมมีความหลากหลายจะมีส่วนช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนแนวคิด การแบ่งหน้าที่งานตามความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ของสมาชิก ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น
2) ครูผู้ที่เป็นสมาชิกของทีม ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือไม่

​​ครูผู้ที่เป็นสมาชิกของทีม อาจเป็นครูผู้สอน และ/หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารก็ได้

3) หากเป็นสมาชิกของทีมที่จัดทำผลงานระดับสถานศึกษาต้นแบบแล้ว จะสามารถเป็นสมาชิกของทีมที่จัดทำผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์ได้อีก หรือไม่
​​สามารถเป็นสมาชิกคนเดียวกัน (บางคนหรือทั้งหมด) ก็ได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานตามหลักเกณฑ์เป็นหลัก
​​

2. การสมัครเข้าประกวด​

​​ คำถาม คำตอบ
1) ในการประกวดระดับสถานศึกษาต้นแบบ สถาบันอาชีวศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานชิ้นเดียวกันกับที่เคยส่งในโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561 หรือไม่
สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561 สามารถส่งผลงานระดับสถานศึกษาต้นแบบ โดยนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเป็นแกนหลัก และสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้เหมาะสมกับการนำไปขยายผลทั้งในสถานศึกษาของตนเองและสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ได้

ทั้งนี้ สมาชิกในทีมอาจเป็นสมาชิกเดิมที่เคยจัดทำผลงานหรือเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ สถาบันอาชีวศึกษาข้างต้นสามารถส่งผลงานใหม่เข้าประกวดในระดับโครงงานสร้างสรรค์ควบคู่กันได้
2) เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัครหรือผลงานมายัง ธปท. แล้ว จะมีการยืนยันการได้รับข้อมูลอย่างไร
​​ผู้ประสานงานแต่ละภาคจะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร/วิดีโอคลิป/รายงาน หลังจากนั้นจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล
3) การส่งใบสมัครมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง
​​สำหรับรอบคัดเลือกนั้น ทุกทีมต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ระดับโครงงานสร้างสรรค์ ส่งใบสมัครทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่
(1) ข้อมูลของสมาชิก
(2) หนังสือรับรองข้อมูล และข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ
(3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
(4) การตอบคำถามแสดงเจตจำนง (Statement of Purpose (SOP)) เกี่ยวกับความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และสิ่งที่จะทำเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขประเด็นทางการเงินในสถานศึกษา จำนวน 4 ข้อตามหัวข้อและรูปแบบที่กำหนด โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ BrowalliaUPC ขนาด 16 pt ใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (Single Space) มีระยะขอบบน ระยะขอบล่าง ระยะขอบซ้าย และระยะขอบขวา 1 นิ้ว (download ใบสมัคร)  

ระดับสถานศึกษาต้นแบบ ส่งใบสมัครทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่
(1) ข้อมูลของสมาชิก
(2) หนังสือรับรองข้อมูล และข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ
(3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
(4) วิดีโอคลิปข้อเสนอผลงาน ซึ่งอัปโหลดขึ้น Google Drive ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
(5) รายละเอียดงบประมาณ
(download ใบสมัคร)
​​

3. การส่งมอบผลงาน​

คำถาม​​​ ​​คำตอบ
​1) วิธีการส่งมอบ VDO clip ข้อเสนอผลงาน/ VDO clip สรุปผลการดำเนินงาน ต้องทำอย่างไร
ให้ส่งมอบ VDO clip ผ่านช่องทาง Google drive เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ ‘วิธีการ upload file ขึ้น google drive’
2) ธปท. กำหนดรูปแบบของรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ในรอบจัดทำผลงาน / รอบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ) หรือไม่ อย่างไร
​​ธปท. ไม่ได้กำหนดรูปแบบของรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แต่กำหนดให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ BrowalliaUPC ขนาด 16 pt ใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (Single Space) มีระยะขอบบน ระยะขอบล่าง ระยะขอบซ้าย และระยะขอบขวา 1 นิ้ว โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 มีภาคผนวกได้ไม่เกิน 20 หน้า และควรมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่เป็นเกณฑ์การตัดสินผลงาน
-  ระดับโครงงานสร้างสรรค์
-  ระดับสถานศึกษาต้นแบบ
3) การส่งมอบผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
​​ต้องประดิษฐ์ผลงานต้นแบบอย่างน้อย 1 ชิ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย และนำมาประกอบการนำเสนอบนเวที อย่างไรก็ดี หากสิ่งประดิษฐ์มีขนาดใหญ่หรือไม่สามารถเคลื่อนย้าย อาจใช้การถ่ายคลิปเพื่อแสดงวิธีการใช้งานแทน
​​

4. เกณฑ์การตัดสิน​

​​​​​​​​ คำถาม​​​ คำตอบ
1) เหตุผลของการกำหนดโควตาของแต่ละภาค ในรอบคัดเลือกผลงานประเภทโครงงานสร้างสรรค์คืออะไร
เพื่อให้ผลงานประเภทโครงงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (รอบคัดเลือก) มีการกระจายตัวของสถานศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ จึงมีการจัดสรรโควตาภาค (อย่างน้อยภาคละ 8 ผลงาน) โดยคัดเลือกผลงานตามลำดับคะแนนของภาคนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การขยายผลทั่วประเทศสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผลงานประเภทโครงงานสร้างสรรค์ในรอบถัดไป คือ รอบจัดทำผลงานและรอบชิงชนะเลิศ จะพิจารณาทุกผลงานตามลำดับคะแนนโดยไม่กำหนดโควตาภาคแล้ว
​​

5. เงินทุนสนับสนุนและเงิน​รางวัล

​​​​ คำถาม คำตอบ
1) วิธีการรับมอบ seed money ทั้งผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์และระดับสถานศึกษาต้นแบบ (ธปท. จะส่งมอบ/ โอนเงินอย่างไร) ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของครูที่เป็นสมาชิกของทีม โดยทีมจะต้องแจ้งชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี แล้วส่งมาที่ผู้ประสานงานภาค ทั้งนี้ ธปท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งหมด (ถ้ามี)
​​
ผู้จัดการบริการ