บาท / เดือน


บาท

บาท / เดือน
บาท
เฉลยแบบทดสอบสำหรับผู้สอน :
บทที่ 1 | บทที่ 2.1 | บทที่ 2.2 | บทที่ 2.3 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5

หมายเหตุ: ภาพ เนื้อหา ข้อความ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏในชุดคู่มือการสอนนี้ ธปท. อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง หรือตีพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. ไม่อนุญาตให้นำไปตีพิมพ์ จำหน่าย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือประเด็นสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ FinLitStrategyDiv1@bot.or.th